Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý CSVC
BỘ PHẬN QUẢN LÝ

Họ và tên: Nguyễn Thế Hải

Học hàm - Học vị: Kỹ sư Thủy lợi

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An                              

Điện thoại: 0912 583884

Email: nguyenthehai@naue.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Đình Hà

Học hàm - Học vị: Thạc sỹ Quản trị KD

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 09969952345

Email: nguyendinhha@naue.edu.vn

CÁC BỘ PHẬN TRONG PHÒNG
Tổ quản lý điện, nước

Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

Học hàm - Học vị: Trung cấp điện

Chức vụ: Tổ trưởng quản lý điện

Địa chỉ: Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0943 663375

Email: nguyenvanthong@naue.edu.vn

 
Tổ hội trường

Họ và tên: Nguyễn Thị Huế

Học hàm - Học vị: Cao đẳng

Chức vụ: Nhân viên Hội trường

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0982 987279

Email: nguyenthihue@naue.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thành

Học hàm - Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên hội trường

Địa chỉ: Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0986639949

Email: nguyenthithanh@naue.edu.vn

 


Bài viết khác