Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU

Phòng Quản lý CSVC ra đời trên cơ sở Quyết định số 4131/QĐ-UB ngày 31/10/1998 của UBND Tỉnh Nghệ An “về việc thành lập Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An và Quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường...Nay là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An".

Hoạt động của phòng Quản lý CSVC căn cứ Quyết định số 70/2014 QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học; Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và căn cứ vào Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

ĐỊA CHỈ: TẦNG 1 - TÒA NHÀ A - SỐ 51 ĐƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG - PHƯỜNG HÀ HUY TẬP - THÀNH PHỐ VINH - NGHỆ AN

ĐIỆN THOẠI: 0912583884 - 0969952345

Email: phongqlcsvc@gmail.com                                                                                                                                                                       

 


Bài viết khác