Công văn về việc thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy

Căn cứ Nghị Quyết số 107 -NQ/Đu ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Đà ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc Đẩy mạnh công tác tuyển sinh tro thời gian tới; Căn cứ Nghị Quyết số 211-NQ/ĐU ngày 21 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc phát triển nâng cao trình độ ti sỹ cho đội ngũ giảng viên đến năm 20025. Để phục vụ cho việc xây xây dựng Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Ng Quyết, Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ gửi Báo cáo của đơn vị mì về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 28 tháng 11 năm 2023. Nội dung thể như sau:

 

 


Bài viết khác