Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023

Thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loạikhen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Hướng dẫn số 15-HD/Th.U ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An hướng dẫn việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với đảng bộ, chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 như sau:


Bài viết khác