Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giáxếp loại, khen thưởng năm 2023 đối với Đảng ủy, Chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo.

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 27/10/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 Hướng dẫn số 15-HD/Th.U ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng năm 2023 đối với Đảng ủy, chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như sau:


Bài viết khác