Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tương về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Hướng dẫn số 05 -HD/BTGTh.U, ngày 24/5/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Kế hoạch số 155-KH/ThU, ngày 28/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tương về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (gọi tắt là Tác phẩm), Ban chấp hành đảng ủy ban hành hướng dẫn thực hiện như sau:


Bài viết khác