Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

     Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/BTGTHU ngày 03/07/2018 của Thành ủy Vinh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kế hoạch như sau:

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

*

Số:      -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP Vinh, ngày     tháng     năm 2018

                       

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

-------------------

          Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/BTGTHU ngày 03/07/2018 của Thành ủy Vinh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kế hoạch như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Qua đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

- Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu

- Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau, kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích tại hội nghị với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Việc thảo luận, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Sau quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phải có bài thu hoạch kết quả học tập nghị quyết.

 

II- NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, gồm:

- Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

- Nghị quyết số 27 NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”

- Nghị quyết số 28 NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

2. Kế hoạch thực hiện

- Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện theo mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và phù hợp với thực tiễn, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

- Thời gian: Ngày 23/08/2018, Báo cáo viên Đồng chí Dương Xuân Thao bí thứ Đảng ủy nhà trường.

3. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên và quần chúng đã tham gia các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do cấp ủy triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả, tránh sao chép hình thức.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị.

4. Tài liệu học tập: Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII các đơn vị lấy tại website của trường và qua văn thư.

III- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Công tác tuyên truyền

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết trong các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp: trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trong sinh hoạt đảng, chuyên môn và các đoàn thể;

- Các cấp ủy đảng phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng đến tận cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết.

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực các đoàn thể, cấp ủy cơ sở, phối hợp tốt với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện, tránh làm lướt, làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua đ/c Cương tổ chức) theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);

- Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các phòng, khoa;

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Lưu VP, văn thư.           

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Dương Xuân Thao

 


Bài viết khác