Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56 /KH-ĐHKTNA

 Nghệ An, ngày 05  tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Thanh tra, Kiểm tra năm học 2015 – 2016

 

- Căn cứ quyết định số 14/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng BGD&ĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

- Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

- Căn cứ Công văn số 4190/BGDĐT-TTr  ngày 17 tháng 8  năm 2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015 – 2016;

- Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL xây dựng kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2015 - 2016 đối với các Phòng, Khoa/tổ bộ môn, Trung tâm trong trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH :

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2015 - 2016 là công tác thanh tra kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, văn bản hành chính của nhà trường; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu lực, hiệu quả quản lý trong nhà trường.

II. NỘI DUNG

- Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi, đối  với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành quy chế học tập, thi cử của học sinh – sinh viên thuộc các hệ đào tạo trong nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, trình độ đào tạo trong trường.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; thực hiện công tác tiếp công dân để giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác quản lý đào tạo, phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý và quản lý đào tạo.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Năm học 2015 – 2016, trọng tâm công tác thanh tra gồm các nội dung sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị phối hợp

1

Thanh tra việc thực hiện nề nếp lên lớp giảng dạy của giảng viên và học tập của HS-SV.

Thanh tra hàng ngày

Các giảng đường

- P. Quản lý ĐT;

- P. CTCT-HSSV

2

Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi ( thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh liên thông).

Theo lịch thi

Các phòng thi

- Các khoa

- P. QLĐT

- P. CTCT-HSSV

3

Thanh tra, Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên

Theo từng học kỳ

-VP các Khoa

- Các Khoa/tổ bộ môn

4

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế đào tạo

Theo từng học kỳ

   -  P. QLĐT

- Các Khoa

- P.QLĐT

-Các Khoa/tổ bộ môn

5

Thanh tra kiểm tra công tác phục vụ đào tạo

T10/2015

- KTX

- Giảng đường

- Thư viện

- P. Quản trị thiết bị

- P. QLĐT

6

Thanh tra công tác tuyển sinh ĐH K2, CĐ K11, LT, LK đào tạo

T12/2015

Phòng QLĐT

Phòng QLĐT

7

Thanh tra công tác quản lý SV (quản lý hồ sơ, công tác khen thưởng, kỷ luật SV, thực hiện chế độ chính sách cho SV)

T1/2016

P. CTCT-HSSV

 - P. CTCT-HSSV

8

Thanh tra, Kiểm tra kế hoạch công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại các lớp chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và các lớp  nghiệp vụ kế toán, thuế.

T4/2016

- VP. Trung tâm

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và hợp tác quốc tế

9

Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo  (nếu có)

Không xác định

Các đơn vị liên quan

Ban thanh tra nhân dân

10

Thanh tra các vụ việc bất thường theo yêu cầu của Hiệu trưởng (nếu có)

Không xác định

Các đơn vị liên quan

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ vào kế hoạch, Phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL lập kế hoạch thanh tra từng học kỳ của năm học để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Yêu cầu các Phòng, Khoa/tổ bộ môn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề gì nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về BGH nhà trường (thông qua Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL) để phối hợp giải quyết.

Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2015 -2016 của Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL, Hiệu trưởng  yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nội dung để làm việc với Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL của trường đạt hiệu quả cao./.

  Nơi nhận:

- Thanh tra Sở GD ĐT (để báo cáo);

- BGH (để chỉ đạo);

- Các Phòng, Khoa, TT (để thực hiện);

- Công đoàn, Đoàn TN (để phối hợp);

- Lưu: VT, VP..

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

 

 


Bài viết khác