Thông báo về việc Thanh tra giáo dục học kỳ 2 năm học 2017-2018

                    UBND TỈNH NGHỆ AN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NA                             Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                            Số 131/TB-ĐHKTNA                                            Nghệ An, ngày15 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THANH TRA GIÁO DỤC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017- 2018

 

          Kính gửi: - Các Ông (Bà) Trưởng khoa, phòng, ban.

 

         Thực hiện kế hoạch Thanh tra- KT & ĐBCL số 817/KH-ĐHKTNA ngày 14/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trong học kì II năm học 2017- 2018, Nhà trường chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chuyên môn và thực hiện quy chế đào tạo tại phòng Quản lý KH và hợp tác quốc tế; thanh tra kiểm tra  công tác quản lý đào tạo và cấp phát các loại hình chứng chỉ ngắn hạn tại Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và liên kết đào tạo; Thanh tra kiểm tra các kỳ thi và thanh tra nề nếp theo quy định.

           Để công việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt. Ban giám hiệu yêu cầu các Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây để xuất trình cho phòng Thanh tra- KT và QLCL:

1. Tại phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế: (Download mẫu báo cáo)

- Báo cáo công tác quản lý chuyên môn của phòng năm học 2016-2017. 

- Hồ sơ quản lý hoạt động chuyên môn của phòng: gồm các minh chứng kèm theo nội dung báo cáo.

2. Tại trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và liên kết đào tạo: (Download mẫu báo cáo)

- Báo cáo công tác quản lý chuyên môn của trung tâm năm học 2016-2017.

- Hồ sơ quản lý hoạt động chuyên môn của trung tâm: gồm các minh chứng kèm theo nội dung báo cáo.

3. Thời gian kiểm tra:

- Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế: từ ngày 05/3- 25/3/2018

- Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và liên kết đào tạo: từ ngày 26/3- 15/4/2018

Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông bà Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm phổ biến nội dung công văn này đến các nhân viên trong đơn vị để thực hiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phòng Thanh tra- KT và QLCL làm việc đúng thời gian quy định.

Nơi nhận                                                                                               

- BGH                                                                                                     

- Các phòng, trung tâm liên quan

- Lưu phòng TT-KT- QLCL

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết khác