Thông báo về việc Thanh tra giáo dục học kỳ 1 năm học 2017-2018

                     UBND TỈNH NGHỆ AN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NA                        Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                               Số:      /TB-ĐHKTNA                                                Vinh, ngày 02 tháng 10 năm 2017.

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THANH TRA GIÁO DỤC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018

 

          Kính gửi: - Các Ông (Bà) Trưởng khoa, phòng, ban.

 

Thực hiện kế hoạch Thanh tra- KT & ĐBCL số 817/KH-ĐHKTNA ngày 14/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trong học kì I năm học 2017- 2018, Nhà trường chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chuyên môn và thực hiện quy chế đào tạo tại các khoa và phòng quản lý đào tạo; Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2017-2018; Thanh tra công tác quản lý SV; Thanh tra kiểm tra các kỳ thi và thanh tra nề nếp theo quy định.

           Để công việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt. Ban giám hiệu yêu cầu các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Ban cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây để xuất trình cho phòng Thanh tra- KT và QLCL:

1. Tại các khoa

- Báo cáo công tác quản lý chuyên môn của khoa (mẫu kèm theo).

- Công tác quản lý điểm của giáo vụ khoa (bảng điểm các học phần năm học 2016-2017).

- Hồ sơ quản lý hoạt động chuyên môn của khoa và tổ bộ môn: gồm các minh chứng kèm theo nội dung báo cáo.

2. Ban tuyển sinh:

- Các văn bản tuyển sinh năm học 2017 – 2018.

- Danh sách và hồ sơ thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy khoá 4 và các hệ VHVL, liên thông trong năm học 2017-2018.

3. Phòng Công tác chính trị- HS-SV:

- Báo cáo công tác của phòng trong năm học 2016-2017 (mẫu kèm theo).

- Hồ sơ quản lý hoạt động của phòng, bao gồm các minh chứng kèm theo nội dung báo cáo.

5. Phòng Quản lý đào tạo:

- Kế hoạch thi học kỳ năm học 2016-2017.

- Kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 của các hệ đào tạo.

- Bảng phân công xem thi học kỳ và bảng tổng hợp thanh toán tiền coi thi theo kế hoạch thi tương ứng năm học 2016-2017.

6. Thời gian kiểm tra:

       - Các khoa: 

+ Khoa Kế toán- Phân tích: từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017.

+ Khoa Cơ sở : từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017.

+ Khoa Quản trị kinh doanh: từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017.

+ Khoa Nông lâm: từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

+ Khoa Tài chính- Ngân hàng: từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

+ Khoa Lý luận chính trị: từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

-  Phòng Quản lý đào tạo: từ ngày 09/10/2017.

-  Ban tuyển sinh: từ ngày 06/11/2017.

-  Phòng Công tác chính trị HS-SV: từ ngày 21/11/2017.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông bà Trưởng khoa, Trưởng phòng, Ban liên quan phổ biến nội dung công văn này đến các Trưởng bộ môn và CB,GV trong Khoa, Phòng, Ban để thực hiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phòng Thanh tra- KT và QLCL làm việc đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận                                                                          - BGH                                                                                - Các khoa

- Các phòng ban liên quan

- Lưu phòng TT-KT- QLCL

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết khác