Thông báo kế hoạch Thanh tra học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1092/TB-ĐHKTNA

TP Vinh, ngày 03  tháng 10 năm 2016

 

                               

THÔNG BÁO

Về việc Thanh tra giáo dục học kỳ I năm học 2016- 2017

 

          Kính gửi: - Các Ông (Bà) Trưởng khoa, phòng, ban.

 

Thực hiện kế hoạch thanh tra số 1056 /KH-ĐHKTNA ngày 21/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trong học kì I năm học 2016- 2017, Nhà trường chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo tại các khoa và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên. Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2016-2017. Thanh tra công tác quản lý SV. Thanh tra kiểm tra công tác quản lý và sử dụng  giáo trình. Thanh tra kiểm tra các kỳ thi theo quy định.

Để công việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành nhanh gọn và đạt kết quả tốt. Ban giám hiệu yêu cầu các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Ban cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây để xuất trình cho phòng Thanh tra - KT và QLCL:

1. Tại các khoa (Tải biểu mẫu)

- Công tác quản lý điểm (bảng điểm các học phần năm học 2015-2016 và đợt 1- kỳ 1 năm học 2016-2017 của đại học K2 và các lớp liên thông).

- Hồ sơ sinh hoạt chuyên môn, kế hoạch phân công giảng dạy, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và chấm khóa luận tốt nghiệp, đề cương chi tiết học phần hệ đại học, đề cương giảng dạy theo học chế tín chỉ, quản lý và sử dụng giáo trình giảng dạy.

- Hồ sơ giảng viên giảng dạy hệ đại học: theo quyết định số 44/QĐ-ĐHKTNA ngày 15/4/2015.

2. Ban tuyển sinh:

- Các văn bản tuyển sinh năm học 2016 – 2017.

- Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng khoá 12, hệ Đại học khoá 3 và các hệ VHVL, liên thông, liên kết đào tạo trong năm học 2016-2017.

3. Phòng Công tác chính trị- HS-SV:

- Hồ sơ nhập học của CĐ khoá 12, ĐH khoá 3 và các hệ VHVL, liên thông, liên kết đào tạo trong năm học 2016-2017.

- Hồ sơ học bổng của học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật của học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

- Hồ sơ chuyển trường, bảo lưu của học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

4. Phòng Quản lý khoa học và HTQT:

- Các văn bản liên quan quy định về công tác quản lý giáo trình.

- Danh mục các giáo trình và bài giảng chính thống đang sử dụng cho quá trình giảng dạy tính đến thời điểm hiện nay.

5. Phòng Quản lý đào tạo:

Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các hệ đào tạo.

6. Thời gian kiểm tra:

-     - Các khoa: 

      + Khoa Kế toán- Phân tích: ngày 10/10/2016.

      + Khoa Cơ sở : ngày 10/10/2016.

      + Khoa Quản trị kinh doanh: ngày 10/10/2016.

      + Khoa Nông lâm: ngày 17/10/2016.

      + Khoa Tài chính - Ngân hàng: ngày 17/10/2016.

      + Khoa Lý luận chính trị: ngày  17/10/2016

-  Phòng Quản lý đào tạo: ngày  10/10/2016.

- Phòng Quản lý KH và HTQT: 10/10/2016.

-     - Ban tuyển sinh: 05/11/2016

      - Phòng Công tác chính trị HS-SV: 05/12/2016.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông bà Trưởng khoa, Trưởng phòng, Ban liên quan phổ biến nội dung công văn này đến các Trưởng bộ môn và CB,GV trong Khoa, Phòng, Ban để thực hiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp về phòng Thanh tra- KT và QLCL đúng thời gian quy định.

Nơi nhận :

   - BGH;

   - Các khoa;

   - Các phòng ban liên quan ;

   - Lưu: VT, VP TT-KT- QLCL.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác