Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1056 /KH-ĐHKTNA

          Nghệ An, ngày 21  tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thanh tra, Kiểm tra năm học 2016 – 2017

 

- Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

- Căn cứ Thông tư  số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

- Căn cứ  Công văn số 4057/BGDĐT-TTr  ngày 18 tháng 8  năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 – 2017;

- Căn cứ  Công văn số 1729/SGD&ĐT-TTr  ngày 07 tháng 9  năm 2016 của Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 – 2017;

- Căn cứ  nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về thực hiện chế độ chính sách, quy chế, quy định về đào tạo...; đồng thời phát huy những nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, tổ chức, cá nhân trong nhà trường.
  2. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra làm rõ những việc đã làm được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và tham mưu, kiến nghị với Hiệu trưởng về những giải pháp thiết thực, phù hợp, sát với thực tế của nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các mặt hoạt động, góp phần ổn định và phát triển nhà trường.
  3. Thanh tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, tiến hành đúng tiến độ, quy trình, thủ tục; đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, dân chủ và kịp thời.

II. NỘI DUNG

- Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi, đối  với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành quy chế học tập, thi cử của học sinh – sinh viên thuộc các hệ đào tạo trong nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, trình độ đào tạo trong trường.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; thực hiện công tác tiếp công dân để giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác quản lý đào tạo, phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý và quản lý đào tạo.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Năm học 2016 – 2017, trọng tâm công tác thanh tra gồm các nội dung sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị phối hợp

1

Thanh tra việc thực hiện nề nếp lên lớp giảng dạy của giảng viên và học tập của HS-SV.

Thanh tra hàng ngày

Các giảng đường

- P. Quản lý ĐT;

- P. CTCT-HSSV

2

Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi (thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh liên thông).

Theo lịch thi

Các phòng thi

- Các khoa

- P. QLĐT

- P. CTCT-HSSV

3

Thanh tra, Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên

Theo từng học kỳ

-VP các Khoa

- Các Khoa/tổ bộ môn

4

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế đào tạo

Theo từng học kỳ

   -  P. QLĐT

- Các Khoa

- P.QLĐT

- Các Khoa/tổ bộ môn

5

Thanh tra kiểm tra công tác quản lý, sử dụng giáo trình giảng dạy

T10/2016

   - Các Khoa

- Các Khoa/tổ bộ môn

- P QLKH và HTQT

6

Thanh tra công tác tuyển sinh năm học 2016-2017

T11/2016

- VP. Ban tuyển sinh

 

- Ban tuyển sinh

7

Thanh tra công tác quản lý SV (quản lý hồ sơ, công tác khen thưởng, kỷ luật SV, thực hiện chế độ chính sách cho SV,…)

T12/2016

- P. CTCT-HSSV

 - P. CTCT-HSSV

8

Thanh tra công tác quản lý hoạt động khoa học

T3/2017

- P. QLKH và HTQT

- P. QLKH và HTQT

9

Thanh tra, Kiểm tra Hoạt động của Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo

T4/2017

- VP. Trung tâm

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và hợp tác đào tạo

10

Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo  (nếu có)

Trong năm học

Các đơn vị liên quan

Ban thanh tra nhân dân

11

Thanh tra các vụ việc bất thường theo yêu cầu của Hiệu trưởng (nếu có)

Trong năm học

Các đơn vị liên quan

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ vào kế hoạch, Phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL lập kế hoạch thanh tra từng học kỳ của năm học để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Yêu cầu các Phòng, Khoa/tổ bộ môn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề gì nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về BGH nhà trường (thông qua Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL) để phối hợp giải quyết.

Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2016 -2017 của Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL, Hiệu trưởng  yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nội dung để làm việc với Phòng Thanh tra - Khảo thí - QLCL của trường đạt hiệu quả cao./.

  

Nơi nhận:

- Thanh tra Sở GD ĐT (để báo cáo);

- BGH (để chỉ đạo);

- Các Phòng, Khoa, TT (để thực hiện);

- Công đoàn, Đoàn TN (để phối hợp);

- Lưu: VT, VP.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. DƯƠNG XUÂN THAO

 

 

 

 


Bài viết khác