Thông báo về việc Thanh tra nội bộ công tác phục vụ năm học 2015 - 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58a /TB- ĐHKTNA

Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v Thanh tra nội bộ công tác phục vụ năm học 2015-2016)

 

Kính gửi:           - Trưởng phòng Quản trị Thiết bi

- Trưởng phòng Quản lý đào tạo

Thực hiện quyết định số 57/QĐ-ĐHKTNA ngày 12/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An v/v Thanh tra công tác phục vụ năm học 2015- 2016, Ban Thanh tra thông báo tới các đơn vị nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích:

Xem xét, đánh giá công tác quản lý, phục vụ tại giảng đường, ký túc xá, thư viện và kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ của Trường.

II. Nội dung thanh tra:

1. Việc chấp hành quy định công tác quản lý ký túc xá, giảng đường và thư viện.

2. Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ hiện có.

Để công tác thanh tra diễn ra thuận lợi, yêu cầu các đơn vị nói trên cung cấp một số văn bản sau:

- Các văn bản liên quan quy định về công tác quản lý, phục vụ tại các giảng đường, ký túc xá và thư viện.

- Bảng phân công nhiệm vụ của các cá nhân có liên quan trong từng đơn vị.

- Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất.

Thời gian thanh tra cụ thể tại các đơn vị như sau:

- Ký túc xá: ngày 14/10/2015.

- Giảng đường: ngày 15/10/2015.

- Thư viện: ngày 16/10/2015.

Nhận được thông báo này, đề nghị các ông (bà) trưởng đơn vị được thanh tra nói trên triển khai và nạp các văn bản về phòng Thanh tra- KT- QLCL trước ngày  14/10/2015.

Nơi nhận:                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

- BGH (để b/c)                                                                                                                   (Đã ký)

- Như K/g (để t/h)

- Lưu VP                                                                                                            CHU THỊ HẢI


Bài viết khác