Thông báo Về việc kiểm tra kết quả trúng tuyển năm học 2014 – 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /TB-ĐHKTNA

 TP Vinh, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra kết quả trúng tuyển năm học 2014 – 2015

 

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-ĐHKTNA ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An về việc Thanh tra, kiểm tra năm học 2014 – 2015, nhà trường tổ chức thanh tra, kiểm tra kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp khoá 38, cao đẳng khoá 10 và hệ Đại học khoá 1.

Để công việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành nhanh gọn và đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng công tác HS-SV cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

I) Phòng Đào tạo:

1.Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ trung cấp khoá 38, hệ Cao đẳng khoá 10 và hệ Đại học khoá 1.

2.Các văn bản tuyển sinh năm học 2014 – 2015.

II) Phòng Quản lý HS-SV:

1.Hồ sơ nhập học của TC khoá 38, CĐ khoá 10 và ĐH khoá 1.

- Thời gian nộp: Ngày 08-12-2014

Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Quản lý HS-SV chỉ đạo các nhân viên chuẩn bị hồ sơ đúng theo yêu cầu để nộp về phòng Thanh tra đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:

  • BGH (để báo cáo);
  • TP Đào tạo;
  • TP Quản lý HS-SV;
  • Lưu: VT, VP.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

HOÀNG HOA QUẾ


Bài viết khác