Thông báo V/v kiểm tra hồ sơ lên lớp học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /TB-ĐHKTNA

 TP Vinh, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra hồ sơ lên lớp học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

 

Kính gửi: - Các Ông (Bà) Trưởng khoa/ tổ bộ môn trực thuộc.

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-ĐHKTNA ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An về việc Thanh tra, kiểm tra năm học 2014 – 2015, nhà trường chú trọng thanh tra, kiểm tra nội dung chương trình giảng dạy, và thực hiện nề nếp giảng dạy của giảng viên theo quy chế đào tạo.

Để công việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành nhanh gọn và đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng khoa, tổ trưởng tổ bộ môn chuẩn bị hồ sơ lên lớp của giảng viên, hồ sơ gồm:

1. Bài soạn giảng

2. Giáo án (đối với GV có thời gian giảng dạy dưới 3 năm)

3. Đề cương chi tiết

4. Sổ tay giáo viên (Sổ điểm danh, sổ điểm)

5. Hệ thống câu hỏi, bài tập, ôn tập của học phần

Yêu cầu BCN Khoa tập hợp các hồ sơ nói trên nộp về Phòng Thanh tra vào các ngày, cụ thể như sau:

- Khoa Quản trị kinh doanh: Sáng ngày 14/11/2014

- Khoa Tài chính ngân hàng: Sáng ngày 14/11/2014

- Khoa Kế toán – Phân tích: Sáng ngày 17/11/2014

- Khoa Nông – Lâm – Ngư: Sáng ngày 17/11/2014

- Khoa Cơ sơ – Cơ bản: Sáng ngày 18/11/2014

- Khoa Lý luận chính trị: Sáng ngày 18/11/2014

Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông (bà) Trưởng khoa, tổ trưởng tổ bộ môn chỉ đạo các giảng viên nộp hồ sơ đúng theo yêu cầu để nộp về phòng Thanh tra đúng ngày quy định.

 

Nơi nhận:

  • BGH (để báo cáo);
  • BCN các khoa;
  • Lưu: VT, VP.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

HOÀNG HOA QUẾ

 


Bài viết khác