Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ 1 (đợt 2), năm học 2020 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:181/TB- ĐHKTNA
 
Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2021
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ 1 (đợt 2), năm học 2020 - 2021

TT
Họ và tên
Lớp
SBD
Môn
Điểm
Điểm phúc khảo
Kết quả
1
Dương Thị Trà Giang
Y7.01
026
Pháp luật đại cương
4,5
4,5
Không thay đổi
2
Nguyễn Xuân Hoàng
K7.01
039
Pháp luật đại cương
5
5
Không thay đổi
3
Hoàng Hoài Nhi
K7.01
084
Pháp luật đại cương
7
7
Không thay đổi
4
Vương Khánh Linh
Đ7.01
066
Toán cao cấp
3,8
3,8
Không thay đổi
5
Đào Thị Hằng
LC K7.01
07
Kế toán TC 1
6,6
6,6
Không thay đổi
6
Đào Thị Hằng
LC K7.01
07
Kế toán TC 2
7,7
7,7
Không thay đổi
7
Nguyễn Thị Hằng
LC K7.01
08
Kế toán TC 2
5,8
5,8
Không thay đổi

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
 
 
Dương Xuân Thao

TP. THANH TRA  - KT- QLCL

(Đã ký)
 
 
Đinh Thị Thu Hương

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)
 
 
Chu Thị Phương Mai

 


Bài viết khác