Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ I (đợt 2), năm học 2022 - 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KHẢO THÍ & QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 HKI Đợt 2 Năm học 2022-2023)

TT Họ và tên Lớp SBD Môn Tổ bộ môn Điểm Điểm PK Kết quả
1 Lê Hà Thành Đạt QTKD K9A1 05 Toán cho các nhà Kinh tế  KHTN 5,8 5,8 Không thay đổi
2 Phạm Thị Ngọc Ánh Kinh tế K9A1 04 Toán cho các nhà Kinh tế  KHTN 6,5 6,5 Không thay đổi
3 Nguyễn Thị Lệ Kế toán K9A2 46 Toán cho các nhà Kinh tế KHTN 3,8 3,8 Không thay đổi
4 Trần Vũ Hà Thú y K9 09 Toán cao cấp KHTN 0 0 Không thay đổi
5 Nguyễn Việt Hoàng Kinh tế K9A1 09 Triết học Mác - Lênin Nguyên lý 3,9 4,4 Tăng 0,5 điểm

 

NGƯỜI TỔNG HỢP TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. THANH TRA  - KT&QLCL
(Đã ký) (Đã ký)

 

Chu Thị Phương Mai

 

Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác