Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ 2 (Đợt 2), năm học 2021 - 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KHẢO THÍ & QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 HK2 Đợt 2 Năm học 2021-2022)

TT Họ và tên Lớp SBD Môn Tổ bộ môn Điểm Điểm phúc khảo Kết quả
1 Phạm Lê Vân K6.01 50 Kế toán công Kế toán  6,6 6,6 Không thay đổi
2 Trần Ngọc Sơn Q8.01 64 Nguyên lý kế toán Kiểm toán 7,6 7,6 Không thay đổi
3 Nguyễn Thị Hằng Y8.01 08 Tiếng La-tinh Chăn nuôi 6 6,4 Tăng 0,4 điểm

 

NGƯỜI TỔNG HỢP TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. THANH TRA  - KT&QLCL
(Đã ký) (Đã ký)

 

Chu Thị Phương Mai

 

Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác