Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Tiếng Anh - năm học 2022 - 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KHẢO THÍ & QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Năm học 2022-2023)

TT Họ và tên Lớp SBD Môn Tổ bộ môn Điểm Điểm PK Kết quả
1 Bạch Thị Ngọc  QTKD K7 67 Tiếng Anh chuẩn đầu ra   Ngoại ngữ 305 385 Tăng lên 80 điểm

 

NGƯỜI TỔNG HỢP TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. THANH TRA  - KT & QLCL
(Đã ký) (Đã ký)

 

Chu Thị Phương Mai

 

Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác