Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ 1 (đợt 1), năm học 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1072 /TB-ĐHKTNA   Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2021        

 

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ 1 (đợt 2), năm học 2020 - 2021

 

TT Họ và tên Lớp SBD Phách Môn Tổ bộ môn Điểm Điểm phúc khảo Kết quả
1  Lê Thị Thanh Huyền Q7.01 66 66  Toán kinh tế  Khoa học tự nhiên 4,8 4,8  Không thay đổi

 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. THANH TRA  - KT&QLCL
(đã ký) (Đã ký)

 

 

Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

Đinh Thị Thu Hương

 


Bài viết khác