Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ 2 (đợt 1), năm học 2021 - 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KHẢO THÍ & QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 HK2 Đợt 1 Năm học 2021-2022)

TT Họ và tên Lớp SBD Môn Tổ bộ môn Điểm Điểm phúc khảo Kết quả
1  Lê Thị Giang  K7.01 08 Thị trường chứng khoán NH-BH 5,8 6,3 Tăng 0,5 điểm

 

NGƯỜI TỔNG HỢP TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. THANH TRA  - KT&QLCL
(Đã ký) (Đã ký)

 

Chu Thị Phương Mai

 

Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác