Thông báo về việc phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 2 (Đợt 2) - Năm học 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 Học kỳ 2 (Đợt 2) - Năm học 2019 - 2020

TT

Họ và tên

Lớp

SBD

Môn

Tổ bộ môn

Điểm

Điểm PK

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Liên

ĐH Thú Y K6

03

Tiếng Latinh

Chăn nuôi

3.4

8.2

Tăng 4.8 điểm

2 Nguyễn Đăng Hưng ĐH TCNH K6 03 Tư tưởng HCM Tư Tưởng 1.5 1.5

Không thay đổi

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quang Ngân

TP. THANH TRA - KT - QLCL

 

(Đã ký)

Đinh Thị Thu Hương

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

(Đã ký)

Chu Thị Phương Mai


Bài viết khác