Thông báo kết quả phúc khảo bổ sung lần 1, 2 năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG THANH TRA - KT & QLCL
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       Số:      /TB - TTKT - QLCL
                                                  Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2017  
                      THÔNG BÁO      
  ( Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, 2 HK2 - Năm học 2016- 2017)  
                   
TT Họ và tên Lớp SBD Môn Tổ Điểm Điểm  Nguyên nhân Ghi chú
Bộ môn PK
1 Bùi Thị Mỹ Hạnh ĐH KT K2.04 070 Thuế nhà nước Tài chính 7 7 Không thay đổi  
2 Võ Chí Cường ĐH KT K2.05 025 Kế toán TC 1 Kế toán 3 3 Không thay đổi  
3 Nguyễn Thị Thủy ĐH KT K2.03 309 Thuế nhà nước Tài chính 2 2 Không thay đổi  
4 Hoàng Ngọc Sơn ĐH QTKD K3 083 Lý thuyết XSTK KHTN 3 3 Không thay đổi  
                   
                   
                   
  KT. HIỆU TRƯỞNG   TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA NGƯỜI LẬP BIỂU
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG              
                   
                   
                   
                   Đinh Thị Thu Hương   Chu Thị Phương Mai

Bài viết khác