Thông báo về việc phúc khảo Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KT - QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo Khóa luận tốt nghiệp HK2 Năm học 2019-2020)

TT

Họ và tên

Lớp

Môn

Tổ bộ môn

Điểm

Điểm PK

Ghi chú

1

Lê Hồng Thu Uyên

ĐH Kế toán K3B

Khóa luận

tốt nghiệp

Kế toán

8.0

8.4

Tăng lên 0.4 điểm

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Mai Anh

TP. THANH TRA - KT - QLCL

(Đã ký)

 

Đinh Thị Thu Hương

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hằng Sa

 

Bài viết khác