Danh sách sinh viên học đáp ứng Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học

Danh sách sinh viên học đáp ứng Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học

Thời gian học thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 28/10/2023 đến 19/11/2023

Đây là đợt Tin học chuẩn đầu ra cuối cùng cho sinh viên khoá 8 trở về trước. Sinh viên nào không đăng ký học đợt này sẽ phải tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc không đáp ứng được chuẩn đầu ra và hoàn thành chương trình học.

Sau đây là danh sách điểm chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học tính đến ngày 05/09/2023

Môn Ngoại ngữ đạt từ 400 điểm trở lên, môn Tin học đạt từ 5 điểm trở lên

Xem chi tiết tại đây: Bấm xem tại đây


Bài viết khác