Mẫu văn bản Quản lý

Mẫu văn bản Quản lý:

 1. Mẫu Nghị quyết
 2. Mẫu quyết định (quy định trực tiếp - mẫu chung)
 3. Mẫu quyết định bổ nhiệm - bổ nhiệm lại
 4. Mẫu quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ
 5. Mẫu quyết định về việc cử cán bộ kiêm nhiệm
 6. Mẫu quyết đinh kỷ luật
 7. Mẫu quyết định khen thưởng
 8. Mẫu quyết định hướng dẫn tập sự
 9. Mẫu quyết định cử đi học
 10. Mẫu quyết định (quy định gián tiếp)
 11. Mẫu văn bản (Ban hành kèm theo quyết định - quy định gián tiếp)
 12. Mẫu báo cáo
 13. Mẫu báo cáo tổng kết chung
 14. Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động- kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm
 15. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra
 16. Mẫu báo cáo theo biểu mẫu
 17. Mẫu thông báo
 18. Mẫu thông báo mời họp
 19. Mẫu thông báo hoạt động
 20. Mẫu kế hoạch
 21. Mẫu kế hoạch công tác đào tạo
 22. Mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
 23. Mẫu tờ trình
 24. Mẫu tờ trình về công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng
 25. Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm
 26. Mẫu biên bản
 27. Mẫu biên bản hội nghị, hội thảo
 28. Mẫu biên bản về một sự việc
 29. Mẫu biên bản bàn giao công việc
 30. Mẫu biên bản hủy tài liệu
 31. Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu
 32. Mẫu công văn
 33. Mẫu công văn góp ý
 34. Mẫu công văn đăng ký tổ chức hội nghị
 35. Mẫu công văn hướng dẫn
 36. Mẫu công văn chỉ đạo
 37. Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu
 38. Mẫu công văn đôn đốc, nhắc nhở
 39. Mẫu công văn mời họp
 40. Mẫu giấy mời
 41. Mẫu giấy giới thiệu
 42. Mẫu giấy biên nhận
 43. Mẫu giấy chứng nhận
 44. Mẫu giấy nghỉ phép
 45. Mẫu phiếu chuyển
 46. Mẫu công văn (Dành cho khoa - phòng - ban)
 47. Mẫu thông báo (Dành cho khoa - phòng - ban)
 48. Mẫu báo cáo (Dành cho khoa - phòng - ban)
 49. Mẫu giấy mời (Dành cho khoa - phòng - ban)

 

 1. Quy định mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao
 2. Thông tư 01_2011_TT-BNV thể thức văn bản

Bài viết khác