Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An là thành viên của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế - INQAAHE

          Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE) được thành lập năm 1991 tại Hong Kong. INQAAHE có sứ mạng thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế các cơ quan đảm bảo và kiểm định chất lượng. Để đạt được mục tiêu này, mạng lưới tập trung vào phát triển lý thuyết và thực tiễn về công tác đánh giá, cải tiến và duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trao đổi về chính sách và hành động của các tổ chức thành viên nhằm thúc đẩy đảm bảo chất lượng vì lợi ích của giáo dục đại học, cơ sở giáo dục, người học và xã hội.

 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đang khẳng định quyết tâm hội nhập với các trường đại học trong khu vực và quốc tế

          Từ tháng 12/2023, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành thành viên của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE), với mục tiêu thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động đảm bảo chất lượng trên thế giới cũng như các kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến đảm bảo chất lượng, qua đó, từng bước xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.

          Chiến lượng phát triển Trường Đại học Kinh tế Nghệ An giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2035 với mục tiêu: Đến năm 2025, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành Trường Đại học Nghệ An đa ngành, đa lĩnh vực, hợp tác toàn diện với doanh nghiệp; hoàn thành kiểm định chất lượng Nhà trường và 50% các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn quốc gia; đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ, kinh tế và nông nghiệp, chú trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến năm 2030, Nhà trường phấn đấu tự chủ toàn diện; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế; tham gia xếp hạng quốc tế về ảnh hưởng và sự đóng góp của cơ sở giáo dục đối với phát triển bền vững và có ít nhất 25% chương trình đào tạo tham gia đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2035, Nhà trưởng trở thành cơ sở giáo dục đại học có chất lượng được xếp hạng các trường đại học có uy tín trong khu vực ASEAN./.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2030 là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực; là cơ sở giáo dục đại học có chất lượng được xếp hạng các trường đại học có uy tín trong khu vực ASEAN

Tin bài: Ban truyền thông