Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức họp góp ý lần 1 về Dự thảo chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đến 2030, tầm nhìn đến 2050

          Trong ngày 13/8/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức họp góp ý lần 1 về “Dự thảo chiến lược phát triển trường Đại học Kinh tế Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050” do TS. Trương Quang Ngân – Phó hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

TS. Trương Quang Ngân – Phó hiệu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

          Thực hiện Nghị Quyết Số: 05/NQ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện một số định hướng phát triển nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025; Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã có kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Các thành viên trong Ban xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã đóng góp một số các ý kiến như sau:

          Góp ý để chỉnh sửa, bổ sung các nội dung đã được biên soạn trong bản “Dự thảo chiến lược phát triển trường Đại học Kinh tế Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó tập trung quan tâm đến: căn cứ pháp lý liên quan đến xây dựng chiến lược; Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Mục tiêu phát triển trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức của nhà trường; Các mục tiêu, chỉ số và lộ trình thực hiện các giải pháp thực hiện trong từng lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên trong Ban xây dựng chiến lược, TS. Trương Quang Ngân đã có những kết luận như sau: Rà soát lại căn cứ pháp lý để xây dựng chiến lược phát triển theo hướng chỉ sử dụng những văn bản pháp luật tổng hợp nhất của các lĩnh vực hoạt động trong nhà trường; Đánh giá lại một cách khách quan các điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường để trình bày một cách logic, chặt chẽ hơn; Điều chỉnh một số chỉ số và lộ trình thực hiện trong chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực: tổ chức và quản lý, đội ngũ viên chức, công tác đào tạo...; Bổ sung nội dung chiến lược phát triển cộng đồng.

          Những đóng góp của các thành viên trong Ban xây dựng chiến lược nhằm mục đích xây dựng chiến lược phát triển được đảm bảo chất lượng, khoa học và dân chủ; trên cơ sở tôn trọng, kế thừa giá trị truyền thống, cốt lõi nhưng xác định được sứ mệnh, tầm nhìn đáp ứng được yêu cầu phát triển ổn định, bền vững.

Tin bài: Kim Dung (Ban truyền thông)


Bài viết khác