Thông báo Điểm xét tuyển Đại học chính quy năm 2023 đợt 1

            

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số:        /TB-ĐHKTNA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Nghệ An, ngày     tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

      ĐIỂM XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 1

         

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTNA ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc ban hành Quy định tuyển sinh trình độ Đại học, trường Đại học Kinh tế Nghệ An;  

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 191 /TB-ĐHKTNA ngày 03 tháng 03 năm của HĐTS về việc ban hành thông báo tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 của trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2023 như sau:

 

1. Điểm xét tuyển:

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điêm xét tuyển

Xét theo kết quả học tập THPT

 

Xét theo kết quả thi THPT

 

Xét theo phương thức kết hợp

 

Xét theo KQ bài thi ĐGNL

 

Mã phương thức xét tuyển

 

200

100

407

402

1

Công nghệ thông tin

7480201

16

13

14

13

2

Kế toán

7340301

16

13

14

13

3

Kinh tế

7310101

16

13

14

13

4

Kinh tế số

7310109

16

13

14

13

5

Lâm học

7620201

16

13

14

13

6

Marketing

7340115

16

13

14

13

7

Nông nghiệp

7620101

16

13

14

13

8

Quản lý đất đai

7850103

16

13

14

13

9

 Quản trị kinh doanh

7340101

16

13

14

13

10

Tài chính ngân hàng

7340201

16

13

14

13

11

Thú y (Bác sĩ Thú y)

7640101

16

13

14

13

 

2. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT  http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn ;

- Thời gian đăng ký: từ 10/07/2023 đến 30/07/2023;

- Nạp lệ phí xét tuyển trực tuyến: từ 31/07/2023 đến 06/08/2023

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

3. Thông tin liên hệ và hỗ trợ thí sinh:

 Số điện thoại tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ xét tuyển: 0975313755; 0947076236

     Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo);

- Hội đồng TS (Báo cáo);

- Lưu VT, BTS.

 

 

 

                                  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Trương Quang Ngân

(Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh)