Thông báo học phí và các khoản lệ phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

         UBND TỈNH NGHỆ AN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SỐ: 193 /TB – ĐHKT                                                                               Vinh, ngày 13  tháng 08  năm 2018

 

                                             THÔNG BÁO

Về việc thu học phí , và các khoản thu khác học kỳ 1 năm học 2018-2019

    

                 Kính gửi:    -  Các Phòng, Khoa trong trường;

-Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên các hệ đào tạo đại học, cao đẳng

 về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

          1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng  .

          2. Mức thu

           a. Học phí

           +  Học theo niên chế:  760.000 đồng/sv/tháng  ( 3.800.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

           + Học theo niên chế: 610.000 đồng/sv/tháng( 3.050.000đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

           - Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

           - Học Ngành 2: học phí bằng học phí học ngành 1.

         b. Các khoản thu khác:

          - Vệ sinh phòng học, giấy thi, ….: 150.000 đồng/sv/năm học.

         - Bảo hiểm y tế:525.500 đồng/sv/12 tháng.

       3. Địa điểm thu:     - Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

      4. Thời gian thu:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

        Bắt đầu từ ngày 15/08/2018 đến 15/09/2018.

        Nhận được thông báo này yêu cầu các Phòng: Công tác Sinh viên; Tài chính - Kế toán; Quản lý  Đào tạo, các  Khoa liên quan,

giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, ban cán sự lớp thông báo cho sinh viên biết và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

Sau thời gian trên sinh viên chưa hoàn thành nộp học phí, lệ phí  sẽ không được dự thi kết thúc học phần.

 

Nơi nhận:                                                                                           KT HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu( để báo cáo);                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm;                                                                                  ( Đã ký)

- Các lớp sinh viên;                                                                                     

- Website nhà trường;                                                                        

- Lưu VT- TCKT;                                                                                 Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác