Thông báo nhận học phí đối tượng chính sách được miễn giảm

Nhà trường thông báo cho các em sinh viên ĐHLTCQ Khóa 2, ĐHLTCQ Khóa 3, DDHCQ Khóa 4 thuộc đối tượng chính sách, được miễn giảm học phí.

Hiện nay học phí được miễn giảm đã được ngân sách cấp. Nhà trường thông báo cho các sinh viên thuộc đối tượng trên đến Phòng Tài chính - Kế toán nhận lại phần học phí được miễn giảm. 

Khi đi các em mang theo chứng minh nhân dân, và thẻ sinh viên. 


Bài viết khác