Thông báo nhận lại tiền học phí miễn giảm

Căn ứ vào Quyết định số 832/QĐ -ĐH KTNA ngày 16/12/2016 và Quyết định số 154/QĐ - ĐHKTNA ngày 14/04/2015 về việc miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên.

Căn cứ vào danh sách sinh viên làm thủ tục nhận lại học phí được miễn giảm.

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo cho những sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí năm học 2015-2016, ngày 27/01/2016 đến tại Phòng Tài chính Kế toán nhận lại tiền học phí được miễn giảm.

Danh sách chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/23/files/DS%20mi%e1%bb%85n%20gi%e1%ba%a3m%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20n%c4%83m%202015.xls


Bài viết khác