Thông báo thu học phí và các khoản thu lần 2

- Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ – UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 - 2015;

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

- Căn cứ vào kế hoạch học tập của các khóa học năm học 2014 – 2015.            

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho tất cả học sinh, sinh viên về việc thu tiền học phí và các khoản thu khác năm học 2014 – 2015 như sau:

                     UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        SỐ:  333     /TB – ĐHKT                                                                               Vinh, ngày 28  tháng 10  năm 2014

 

THÔNG BÁO LẦN 2  

    

               - Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ – UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 - 2015;

              - Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

             - Căn cứ vào kế hoạch học tập của các khóa học năm học 2014 – 2015.            

           Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho tất cả học sinh, sinh viên về việc thu tiền học phí và các khoản thu khác năm học 2014 – 2015 như sau:

       I. Các khoản thu:

      1. Học phí:

               - Hệ Cao đẳng: 380.000đồng/sv/tháng  (1.900.000đồng/SV/ kỳ 5 tháng)

                - Hệ Trung cấp: 330.000đồng/sv/tháng (1.650.000đồng/SV/ kỳ 5 tháng)

     2. Tiền ở Ký túc xá:

                - Tầng 1 và tầng 2: 700.000đồng/1 tháng/1 phòng

               - Tầng 3 và tầng 4: 600.000đồng/1 tháng /1 phòng

     3. Tiền tài liệu học tập:

            - Hệ CĐ K9:              - 200.000đồng/SV

           - Hệ CĐ Khóa 8:        - 350.000đồng/SV (Đối với các chuyên ngành KTDN, TCNH, QTKD)

                   - 200.000đồng/SV ( Đối với các chuyên ngành Kỹ thuật)

            - Hệ TC khóa 37:       - 150.000đồng/HS ( Đối với các chuyên ngành CNTY và KTDN)

    4. Phí vệ sinh phòng học:  Mức thu: 3.000đồng/ SV/ tháng ( 15.000 đồng/SV/ kỳ 5 tháng)

   II. Phương thức thu:

         - Tiền học phí, tiền ở ký túc xá ( nếu đăng ký ở) Sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán nhà trường.

        - Tiền tài liệu, phí vệ sinh phòng học Ban cán sự lớp thu nộp cho phòng Tài chính – Kế toán theo đơn vị lớp.

   III. Thời gian thu:Tất cả các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/10/2014 đến ngày 28/11/2014.

        Học sinh, SV nào không nộp đầy đủ tiền học phí và các khoản thu khác theo quy định của nhà trường thì sẽ không được lên danh sách dự thi học kỳ và thi các môn học khác.

        Nhận được thông báo này yêu cầu các phòng: Công tác HS – SV; Tài chính – kế toán; Phòng Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp thông báo cụ thể cho học sinh, sinh viên biết thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- PhòngCTHSSV, ĐT, TV                                                                                                          (Đã ký)

 - Lưu VP/TC - KT    

- Giáo viênCN, BCS lớp                                                                                                     Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác