Kế hoạch thi đua năm học 2014 - 2015

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2013 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, ngày 14/6/2005.

- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

Xem toàn văn bản tại đây : Kế hoạch thi đua năm học 2014-2015


Bài viết khác