Kế hoạch Tổng kết công tác xây dụng Đảng năm 2014

          Để tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 đúng thời gian, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Thường trực Đảng ủy xây dựng kế hoạch như sau:


Bài viết khác