Kế hoạch tuyên truyền chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930-3.2.2016)

    Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ThU, ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Thành ủy Vinh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2016), mừng xuân Ất Mùi 2016; Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động.

THÀNH ỦY VINH

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

*

Số:  02 /KH-Đ.U

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      TP Vinh, ngày 25   tháng  01  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng xuân 2016

 

                 Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ThU, ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Thành ủy Vinh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2016), mừng xuân Ất Mùi 2016;

              Đẳng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động như sau:

              I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

              1. Mục đích

              - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 86 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

              - Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận  của xã hội với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

              2. Yêu cầu

              Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức phong phú, đa dạng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên cán bộ, học sinh, sinh viên hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

              II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

              1. Công tác tuyên truyền

              1.1. Nội dung tuyên truyền

              - Ôn lại truyền thống vẻ vang 86 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc.

              - Giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạnh, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, dâng hoa, dâng hương các gi tích lịch sử…

              - Đấu tranh với các tệ nạn xã hội, không sử dụng các chất cấm trong dịp tết nguyên đán…

              1.2. Hình thức tuyên truyền

              - Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Hệ thống loa phát thanh của nhà trường, đăng trên web và tổ chức họp khoa, phòng, ban và tổ chức đảng, chi đoàn, hội sinh viên.

              - Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan: Băng zôn, khẩu hiệu, panô áp phích, cờ dây, cờ phướn...

              - Tổ chức các chương trình gặp mặt, thăm hỏi tại các cơ sở…

              1.3. Khẩu hiệu tuyên truyền

              - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi 2015!

              - Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)!

              - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

              - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

              - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

              1.4. Thời gian tuyên truyền

              Từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 15/02/2016

              III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

              - Trên cơ sở kế hoạch của đảng bộ, giao cho tổ chức Công đoàn phối hợp Đoàn thanh niên, Phòng Công tác HSSV tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người lớn tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức trao quà vé xe tết học sinh, sinh viên trong dịp tết nguyên đán; Các bộ phận tổ chức quán triệt đến cán bộ, giảng viên trong bộ phận mình.

              - Phòng Tổ chức hành chính triển khai trang trí tuyên truyền cổ động trực quan: Băng zôn, khẩu hiệu, panô áp phích, cờ dây, cờ phướn...

              Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2016) của đảng bộ trường. Đề nghị các bộ phận triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • Thành ủy (Bc)
  • Đảng ủy - BGH
  • Các phòng, khoa, chi bộ
  • Các tổ chức đoàn thể
  • Lưu VT

 

BÍ THƯ

(Đã ký)

Ngô Xuân Thành

 

 


Bài viết khác