Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2016

       Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới. BTV đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 với những nội dung sau:

TỈNH ĐOÀN  NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

***

Số: 172 KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 Vinh, ngày 10 tháng 06 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2016

---------------------------------

      Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016; Căn cứ Kế hoạch số 335 KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 13 tháng 5 năm 2016 của BCH Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016. Ban Thường vụ đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 với những nội dung sau:

       Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới.

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

      1. Mục đích.

      - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, đơn vị.

      - Thông qua các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 để đổi mới phong trào tình nguyện, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện về nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội.

      2. Yêu cầu.

      - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè phải là hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của thanh niên. Chiến dịch phải tạo được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền và hưởng ứng sâu rộng trong thanh niên và toàn xã hội cùng tham gia.

       - Các hoạt động cần tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; tập trung các mô hình, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

          1. Thời gian: Tham gia chiến dịch hè năm 2016 trong 10 ngày (từ ngày 01/7/2016 đến 10/7/2016)

          2. Địa điểm:  Xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An.

          3. Nội dung:

          - Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Làm đường giao thông nông thôn; san lấp mặt bằng nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, dạy văn hóa hè, sinh hoạt hè cho thiếu nhi…

                   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Cấp trường:

         - Thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt chương trình. Đoàn trường là bộ phận thường trực tổ chức thực hiện.

         - Đề xuất, tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện tạo điều kiện về kinh phí và phối hợp với các Khoa, Phòng ban chức năng của trường tổ chức thực hiện cho hoạt động của đội Thanh niên tình nguyện cấp trường.

         - Vận động các nguồn tài trợ chương trình, hỗ trợ tối đa các điều kiện làm việc cho tình nguyện viên.

          - Đoàn trường thành lập 01 đội TNTN gồm có 32 thành viên (gồm có cán bộ giảng viên và HSSV) trực tiếp tham gia Chiến dịch tình nguyện hè tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

                   2. Yêu cầu đối với các tình nguyện viên

          - Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện, có tinh thần kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chương trình và tự nguyện đăng ký tham gia.

          - Tích cực tham gia thực hiện các nội dung và thời gian theo quy định của đội hình tình nguyện ở địa bàn.

          - Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các tình nguyện viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ.

          3. Công tác phối hợp:

          - Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp với Phòng quản trị thiết bị mượn dụng cụ lao động: quốc, xẻng….và bàn giao lại đầy đủ cho bộ phận quản lý sau khi kết thúc chương trình.

          - Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp bố trí cán bộ lái xe đưa đón đội thanh niên tình nguyện đi tham gia chương trình.

          - Phòng y tế phối hợp cung ứng một số loại thuốc men cần thiết cho đội thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện chương trình.

          IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

          - Xây dựng và ban hành kế hoạch tháng 6/2016.

          - Thực hiện nhiệm  vụ trong 10 ngày (từ 01/7/2016 đến 10/7/2016)

          - Tổng kết chương trình: Tháng 8/2016.

          + Chế độ, thông tin, báo cáo: Đội TNTN thường xuyên báo cáo với Ban chỉ đạo về tình hình công việc, đồng thời lưu giữ những hình ảnh, clip để làm tư liệu.

          + Sau khi kết thúc chương trình, đội TNTN báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động và hồ sơ khen thưởng (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau) lên BTV đoàn trường.

          Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình Chiến dịch tình nguyện hè năm 2016. Ban Thường vụ Đoàn trường kính mong Đảng ủy, BGH và Phòng chức năng của nhà trường quan tâm tạo điều kiện để Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hoàn thành tốt chương trình.

          Thông tin chung về chương trình đăng tải tại:

  • Website: http://dhktna.edu.vn/
  •  Facebook: Đoàn trường đại học Kinh tế Nghệ An.

                                   Sinh viên Đại học kinh tế Nghệ An./.

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn Nghệ An (B/c)

- BTK HSV Tỉnh (B/c);

- Ban ĐKTHTN (B/c)

- Đảng ủy, BGH (B/c);

- Đội TNTN  (Th/hiện).

- Lưu VP.

TM. BGH NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 


Bài viết khác