Đề cương ôn thi học phần Quản lý cây trồng tổng hợp. Lớp LTKHCT K1

Câu 1. Khái niện, đặc điểm và lợi ích của ICM?

Câu 2. Những nhu cầu về nông nghiệp trong sự phát triển hiện nay?

Câu 3. Để mô tả các chiến lược của ICM thường sử dụng những kết quả nào? Hãy trình bày các kết quả đó? 

Câu 4. Trong ICM cần chọn địa điểm sản xuất, chọn giống và cây giống như thế nào?

Câu 5. Đất bền vững gồm có những đặc điểm gì? Chúng ta có quản lý được đất bền vững không? Nguyên lý quản lý đất bền vững như thế nào?

Câu 6. Để cải thiện chất lượng đât cần tiến hành những bước quản lý nào? Trình bày các bước quản lý đó?

Câu 7. Một chiến lược quản lý dinh dưỡng hoàn thiện cho các hoạt động nông nghiệp thì cần yêu cầu những nội dung nào?

Câu 8. Một chiến lược quản lý dinh dưỡng hoàn thiện cho các hoạt động phi nông nghiệp thì cần yêu cầu những nội dung nào?

Câu 9. Dịch hại là gì? Quản lý dịch hại? Nguyên lý của phòng trừ dịch hại tổng hợp?

Câu 10. Trong phòng trừ dịch hại tổng hợp cần sử dụng những biện pháp nào? Biện pháp nào quan trọng nhất?

Câu 11. Nguyên nhân làm mất chất lượng nông sản phẩm? Kế hoạch quản lý chất lượng và an toàn nông sản?

Câu 12. Xác định chất thải và những chất gây ô nhiễm từ đó lập kế hoạch xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường? 


Bài viết khác