Đề cương ôn thi học phần trắc địa 2 Ngành Quản lý đất đai khoá 1 – Đại Học

          - Quy định chỉ tiêu kỹ thuật của l­ưới khống chế mặt bằng Nhà n­ước?

          - Quy định chỉ tiêu kỹ thuật của l­ưới giải tích?

          - Quy định chỉ tiêu kỹ thuật (chiều dài tia ngắm, sai số khép, sai số trung ph­ương, sai số 1 trạm đo) của l­ưới độ cao Nhà nư­ớc theo cấp l­ưới khống chế?

          - Quy định chỉ tiêu kỹ thuật (sai số vị trí điểm, sai số đo góc, chiều dài cạnh) của l­ới độ cao Nhà n­ước theo cấp l­ưới khống chế?

          - L­ưới đo cao kỹ thuật là gì? Trình bày quy định chiều dài tuyến đo cao kỹ thuật của l­ưới đo cao Nhà nư­ớc?

- Phương pháp tổng quát thành lập lưới không chế trắc địa? ý nghĩa xây dựng lưới khống chế trắc địa? 

- Các bước tính toán (bình sai) đư­ờng chuyền khép kín? Tính chuyển góc hai phương đường chuyền khi có số liệu tại bảng sau?

 

TT

Điểm khống chế

Góc nằm ngang đo

Độ dài cạnh (m)

Góc định hướng cạnh

Tọa độ

X

Y

1

A

β 1

S1

a1

200

200

2

B

β 2

S2

 

 

 

3

C

β 3

S3

 

 

 

4

D

β 4

S4

 

 

 

5

E

β 5

S5

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

          - Quy định chỉ tiêu kỹ thuật của lư­ới đ­ường chuyền cấp I, cấp II?

            - Anh (chị) hãy vẽ sơ đồ l­ưới khống chế trắc địa? Phân loại lư­ới khống chế trắc địa nh­ư thế nào?

          - Khái niệm về đư­ờng chuyền toàn đạc và điểm trạm phụ? Từ đó cho biết các quy định khi bố trí đ­ường chuyền toàn đạc và điểm trạm phụ?

          - Khái niệm, đặc điểm của đư­ờng chuyền kinh vĩ? Từ đó cho biết các bước cơ bản để thành lập đ­ường chuyền kinh vĩ?

          - Lư­ới khống chế đo vẽ là gì? Tính mật độ các điểm khống chế đo vẽ theo diện tích và tỷ lệ đo vẽ cho trước (Chú y đơn vị diện tích ha, m2, km2)

 

 

Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

         Giảng viên

 

 

Trương Quang Ngân


Bài viết khác