Đề cương ôn thi môn Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn ĐHLTQLĐĐ K1

                              ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

MÔN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

            ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG QLĐĐ KHÓA 1   

 

           

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm đô thị hóa? Từ đó phân tích các đặc điểm của đô thị hóa? Liên hệ xu hương đô thị hóa tác động đến công tác quản lý nhà nước về đất đai hiện nay như thế nào?

Câu 2: Trong điều kiện phát triển như hiện nay anh (chị) hãy cho biết quan điểm của bản thân về mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch đô thị?

Câu 3: Quy hoạch đô thị được phân loại như thế nào? Nội dung cụ thể cho các loại hình quy hoạch đó?

Câu 4: Anh chị hãy cho biết vai trò và chức năng của hệ thống giao thông đô thị? Dưới góc độ quản lý đất đai anh chị hãy cho biết ưu, nhược điệm của các loại đường giao thông trong đô thị hiện nay?

Câu 5: Anh chị hãy cho biết quan điểm của mình về nguyên tắc cơ bản quy hoạch giao thông đô thị hiện nay?

Câu 6: Trình bày khái niệm và phân loại khu dân cư nông thôn?

Câu 7: Theo anh chị đặc điểm và xu thế phát triển khu dân cư nông thôn hiện nay như thế nào?  Từ đó, anh chị hãy cho biết áp lực của xu thế đó đến quản lý nhà nước về đất đai như thế nào?

Câu 8: Mục đích, yêu cầu, nội dung của quy hoạch khu dân cư nông thôn như thế nào?

Câu 9: Trình bày nội dung của quy hoạch khu dân cư nông thôn mới? Liên hệ công tác quy hoạch ku dân cư nông thôn tại nơi anh chị sinh sống?

Câu 10: Cho biết tác động của quy hoạch các khu đô thị ven đô đến sinh kế người dân như thế nào?

                                                            Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2015

  GIẢNG VIÊN

 

       Trương Quang Ngân


Bài viết khác