Công văn về việc chuẩn bị cho công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2023.

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các Đảng ủy viên phụ trách các chỉ bị hi ủy chi bộ tổng hợp kết quả đánh giá sinh hoạt chi bộ và gửi hồ sơ từ tháng 1 năm 023 đến tháng 10 năm 2023 về cho Ban Thường vụ kiểm tra đánh giá và xếp lại qua đ/c Tuyết - phỏng Tổ chức – Hành chính) trước ngày 13/11/2023. Hồ sơ gồm