Công khai tài chính 2014-2015

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ giáo dục và Đào tạo
)

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Đại học

triệu đồng/năm

4,8

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

3,8

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

3,3

I

Học phí hệ chính quy chương trình
khác năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Đại học

triệu đồng/năm

 

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

 

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

5

Đại học

triệu đồng/năm

6

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

 

IV

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

36,767

1

Từ ngân sách

tỷ đồng

17,117

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

18,9

3

Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

0

4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

0,75


Bài viết khác