Công khai tài chính 2019-2020

Biểu mẫu 21

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                         

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                                                     

                                                                 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

  Học phí/1SV/ năm năm học 2019-2020

Dự kiến học phí/SV của cả khóa học

I

Học chính quy chương trình đại trà

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành Kinh tế, Nông, Lâm Ngư

Triệu đồng/năm

8,4

33,6

4

Cao đắng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

II

Học chính quy chương trình đại khác

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đắng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành Kinh tế, Nông, Lâm Ngư

 

10,08

40,32

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

IV

Tổng thu năm

 

41.665

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

25.340

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

13.137

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

3.188

 


Bài viết khác