THÔNG BÁO V/v Bán thanh lý tài sản năm 2014

     UBND TỈNH NGHỆ AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:      /TB-TLTS                                                                Vinh, ngày 18 tháng 8  năm 2014

 

       THÔNG BÁO

V/v Bán thanh lý  tài sản năm 2014

 

Thực hiện theo Quyết định số:52/QĐ-HT ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Hiệu tr­ưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An V/v thành lập Ban thanh lý tài sản năm 2014 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Để công tác thanh lý tài sản kịp thời và đạt kết quả cao đúng theo tinh thần dân chủ, Ban thanh lý tài sản Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo lịch bán thanh lý tài sản theo thời gian và địa điểm cụ thể như­ sau:   

Thời gian bán thanh lý:  Từ 8 giờ 30 phút Thứ 6 ngày 22/8/2014.

Địa điểm: Tại Trường  Đại học Kinh tế Nghệ An.

Tài sản bán thanh lý năm 2014 gồm: (có bảng danh mục tài sản hư hỏng bán thanh lý năm 2014 kèm theo)

Vậy Ban thanh lý tài sản năm 2014 thông báo cho những cá nhân, tập thể nào có nhu cầu mua tài sản thanh lý, đến tại địa điểm và thời gian nêu trên để tiến hành các thủ tục mua thanh lý tài sản theo đúng quy định./.

                                                                                                                           BAN THANH LÝ TÀI SẢN

                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                                             Nguyễn Xuân Lai

DANH MỤC TÀI SẢN HƯ HỎNG BÁN THANH LÝ NĂM 2014
(Kèm theo thông báo bán thanh lý tài sản số: 53 ngày 18 tháng 8 năm 2014)
Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn vị sử dụng/nơi cất tài sản Ghi chú
1 Tủ gỗ 3 buồng Cái 1 Kho  
2 Tủ gỗ 2 buồng cái 1 Kho  
3 Tủ gỗ nện Cái 1 Kho  
4 Tủ kính Cái 2 Kho  
5 Bàn vi tính Cái 3 Kho  
6 Tủ gỗ trưng bày Cái 2 Kho  
7 Tủ kính trưng bày Cái 1 Kho  
8 Giàn lan can Inox (Hội trường A) Cái 2 Kho  
9 Cửa sổ cũ (Hội trường A) Cái 1 Kho  
10 Bảng gỗ Cái 1 Kho  
11 Bàn gỗ nện làm việc  Cái 2 Kho  
12 Giường 1.2m Cái 2 Kho  
13 Bục tượng bác Cái 1 Kho  
14 Cửa lùa sắt Cái 2 Kho  
15 Quạt điện MD Cái 1 Kho  
16 Giá chia giấy phô tô Cái 1 Kho  
17 Ghế xoay Cái 2 Kho  
18 Ghế tựa gỗ Cái 5 Phòng văn thư  
19 Ghế xoay Cái 1 Phòng văn thư  
20 Máy Fax Cái 1 Phòng văn thư  
21 Giường sắt 2 tầng hỏng Cái 4 Ký túc xá  
22 Máy in Cái 9 Trung tâm NN-TH  
23 Quạt cây Cái 1 VP khoa KT-PT  
24 Ghế tựa gỗ Cái 4 Phòng TC-HC  
25 Ấm nhôm 6 lít Cái 3 Tạp vụ  
26 Ấm nhôm 2,5 lít Cái 10 Tạp vụ  
27 Khung bao cửa sổ (Hội trường A) Cái 1 Lán nhà 7 tầng  
28 Khung bao thông gió (Hội trường A) Cái 8 Lán nhà 7 tầng  
29 Bộ ghế hộp 1 bàn, 2 ghế bộ 1 Phòng QT-TB  
30 Tôn cũ tháo dỡ tại nhà E Tấm   Sân nhà E Số lượng kiểm tra thực tế
31 Xà gồ cũ tháo dỡ tại nhà E Thanh   Sân nhà E Số lượng kiểm tra thực tế
  Tổng cộng 31 mục      
                               Ngày 14 tháng 8 năm 2014
PHÒNG QUẢN TRỊ - TB            PHÒNG TÀI CHÍNH - KT          TRƯỞNG BAN THANH LÝ TÀI SẢN

Bài viết khác