THÔNG BÁO VV ĐỂ XE ĐÚNG QUY ĐỊNH

Để thực hiện tốt nội quy, đảm bảo mỹ quan, nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên các đơn vị liên kết với trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

          UBND TỈNH NGHỆ AN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TR­ƯỜNG ĐHKT NGHỆ AN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:      /TB-BGH                                                     Nghệ An,  ngày 08 tháng 9 năm 2017

                 

                THÔNG BÁO

“Về việc để xe đúng nơi quy định”

   Kính gửi:    - Ban giám hiệu nhà trường;

- Các phòng, ban, khoa, trung tâm, đoàn thanh niên;

- Các đơn vị hợp đồng liên kết đào tạo tuyển sinh du học;

- Công ty CPTM Nhật Hoàng.

Để thực hiện tốt nội quy, đảm bảo mỹ quan, nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên các đơn vị liên kết với trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

I. Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và các đơn vị liên kết

1. Xe ô tô:

- Đỗ xe thuận chiều, lần lượt theo thứ tự sát vào các dãy nhà, không để lộn xộn giữa sân trường.

2. Xe máy, xe đạp, xe đạp điện:

- Để xe vào nhà xe dành cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã quy định (trước mắt do đang thi công nhà A nên tạm thời để sang khu để xe học sinh sinh viên theo sự hướng dẫn của người trông giữ xe).

- Sắp xếp ngay ngắn lần lượt theo thứ tự.

II. Đối với học sinh, sinh viên và khách đến liên hệ công tác

1. Xe ô tô:

- Đỗ theo hướng dẫn của bảo vệ (đỗ dọc mép phải đường chính).

2. Xe máy, xe đạp:

- Gửi xe vào nhà xe dành cho khách và học sinh, sinh viên;

- Sắp xếp gọn gàng theo hướng dẫn của người trông xe.

III. Các quy định khác

            - Không được đi xe đạp, xe máy trong trường

            - Không được để xe ô tô, xe máy, xe đạp lộn xộn ngoài khu vực đã quy định.

            - Thời gian hướng dẫn thực hiện từ ngày 11 đến 17 tháng 9 năm 2017

            - Thời gian thực hiện chính thức từ ngày 18 tháng 9 năm 2017

            - Bảo vệ nhà trường có trách nhiệm giữ xe vi phạm, lập biên bản gửi về Phòng Tổ chức Hành chính để xử lý.

            Nhận được thông báo đề nghị các đơn vị phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong trường nghiêm túc thực hiện.

P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                                                                (đã ký)

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                                             Nguyễn Xuân Lai

- Như kính gửi;

- Thông báo cho HSSV;

- Thông báo Website;


Bài viết khác