Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 14/5/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

          Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI họp từ ngày 08 đến ngày 14-5-2014 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XII của Đảng,

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI họp từ ngày 08 đến ngày 14-5-2014 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XII của Đảng,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết.

2. Thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả biểu quyết, ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị, chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành Quy chế.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng nhà nước Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, với sự điều chỉnh sau: Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội).

Trong nhiệm kỳ này, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương (kể cả những nơi đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013) sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với các chức danh do Quốc hội khoá XIII bầu hoặc phê chuẩn.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả biểu quyết và ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, để sửa đổi, bổ sung Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 18-02-2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm để triển khai thực hiện chủ trương này và chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khoá XIII.

4. Đồng ý tổ chức Đảng bộ Ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả biểu quyết, ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh và ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Ngoài nước để tổ chức này sớm đi vào hoạt động.

5. Thảo luận và cho ý kiến về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị, chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và chuẩn bị Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình Quốc hội xem xét. Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương mô hình tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường sau khi Quốc hội thảo luận cho ý kiến về Dự án Luật này.

6. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương Báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội XII.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XII nghiên cứu tiếp thu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

7. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 04-8-2009 của Bộ Chính trị khoá X về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu và ban hành Chỉ thị.

8. Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9.

9. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và chủ trương, giải pháp của ta; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, tỉnh táo, sáng suốt kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

                                                                                                                                                  T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                                                                                                                                               TỔNG BÍ THƯ

                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                                                    Nguyễn Phú Trọng

   

 

 


Bài viết khác