Quy định về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên của tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 27/10/2023, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành quy định số 25-QĐ/TU về việc ban hành chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Cụ thể như sau:


Bài viết khác