Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Căn cứ Quy chế làm việc số 10-QC/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, như sau:

Xem toàn bộ Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 30/10/2023 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An tại đây.

Tải Biểu số 1: Biểu tiêu chí chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại đây.

Tải Biểu số 2:  Biểu tiêu chí chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại đây.


Bài viết khác