Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Để cuộc thi tạo sự lan tỏa và đạt kết quả cao nhất, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban chấp hành Đảng uỷ đề nghị Ban giám hiệu, Các tổ chức xã hội, các chi bộ thực hiện một số nội dung sau:


Bài viết khác