Bộ môn Quản trị Kinh doanh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Hằng

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0945.044.101

  Email: hoangthithuyhang@naue.edu.vn

   Họ và tên: Dương Tiến Dũng

   Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

   Chức vụ: Phó Trưởng khoa KT-QTKD

   Phó Bí thư Chi bộ Khoa KT-QTKD

   Bí thư Đoàn trường ĐHKTNA

   Điện thoại: 0917.666.907

   Email: duongtiendung@naue.edu.vn

  Họ và tên: Đặng Thị Thảo

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

  Chức vụ: Giảng viên

  Chủ tịch Công đoàn trường

  Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

   Điện thoại: 0944.762.266

   Email: dangthithao@naue.edu.vn

  Họ và tên: Đinh Văn Tới

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Giám đốc TT Tin học - Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo

  Điện thoại: 0918.658.876

  Email: dinhvantoi@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Phạm Long

  Học hàm - Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 

  Email: phamlong@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Lê Văn Thuận

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

  Giám đốc Chi nhánh Nghệ An - Công ty In tem Bưu Điện

  Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam

  Điện thoại: 0916.050.888

  Email: lvthuan77@gmail.com

 

  Họ và tên: Đậu Quang Vinh

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

 Trung tâm KHXH&NV

  Phó chủ tịch thường trực, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Nghệ An

   Điện thoại: 

  Email: dauquangvinh@naue.edu.vn

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn thị Hương Lê

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

  Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành Phố Vinh

  Điện thoại: 

  Email: nguyenthihuongle@naue.edu.vn

  Họ và tên: Lê Thị Hồng Ngọc

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Trợ lý Đào tạo Khoa KT-QTKD

  Điện thoại: 0915.824.481

  Email: lethihongngoc@naue.edu.vn

  Họ và tên: Lê Thị Trang

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0982.118.186

  Email: lethitrang@naue.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Giảng viên

  Bí thư Liên chi đoàn Khoa KT-QTKD

  Điện thoại: 0948.852.886

  Email: nguyenthilananh@naue.edu.vn

   Họ và tên: Trần Thị Mai

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 01276.320.762

  Email: tranthimai@naue.edu.vn

  Họ và tên: Phan Thị Hoa

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0972.322.688

  Email: phanthihoa@gmail.com

 

   Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0917.958.657

  Email: nguyenquynhtrang@naue.edu.vn

 


Bài viết khác